• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Το νέο σήμα Guest Favorite και τι σημαίνει για τον Superhost

Το Airbnb 2023 Winter Release εισάγει το νέο σήμα Guest Favorite, κάτι που ίσως επηρεάσει όσους είναι Superhost.

Το σήμα Guest Favorite είναι μια συλλογή από τα 2 εκατομμύρια πιο αγαπημένα σπίτια στην Airbnb με βάση αξιολογήσεις, κριτικές και δεδομένα αξιοπιστίας από περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο ταξίδια. Το Guest Favorite αποτελεί τη στροφή της πλατφόρμας προς τη σήμανση ποιοτικών καταλυμάτων με βάση τις κριτικές των επισκεπτών.

Οι διαφορές του Guest Favorite με το Superhost

Guest Favorite Superhost
Απονέμεται στην καταχώρηση και όχι σε όλο τον λογαριασμό του host. Βασίζεται στις εμπειρίες του guest σε ένα συγκεκριμένο κατάλυμα Απονέμεται σε όλο τον λογαριασμό του host. Αναγνωρίζει τις συνολικές επιδόσεις του host σε όλα τα καταλύματα που διαχειρίζεται
Κριτήρια: συνδυασμός υψηλών βαθμολογιών (μέσος όρος άνω του 4,9), σημαντικός αριθμός θετικών κριτικών (άνω των 5), αξιοπιστία του host (ζητήματα ποιότητας και ποσοστό ακύρωσης στο 1% κατά μέσο όρο) Κριτήρια: ελάχιστος αριθμός ολοκληρωμένων ταξιδιών (10 ταξίδια ή 3 κρατήσεις για τουλάχιστον 100 διανυκτερεύσεις), υψηλό ποσοστό απόκρισης (90% ή υψηλότερο), χαμηλό ποσοστό ακύρωσης (λιγότερο από 1%) και υψηλή συνολική βαθμολογία (4,8 ή υψηλότερη )
Ενημερώνεται καθημερινά, προσφέροντας δυναμική προβολή της θέσης που κατέχει το κατάλυμα σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες Αξιολογείται ανά τρίμηνο, καθιστώντας το λιγότερο συχνό αλλά πιο σταθερό δείκτη ποιότητας του host.

Το Guest Favorite είναι ένα σήμα που αποκτά πιο δύσκολα ένα κατάλυμα. Δείχνει στους επισκέπτες ότι η καταχώριση συγκαταλέγεται ανάμεσα στις υψηλότερης βαθμολογίας και πιο αξιόπιστες στην πλατφόρμα. Βασίζεται στις πρόσφατες εμπειρίες των επισκεπτών το καταλύματος. Και αυτό βοηθά τον μελλοντικό επισκέπτη στη διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή του καταλύματος.

Ωστόσο, ένα νέο κατάλυμα που αναλαμβάνει να διαχειριστεί ένας Superhost δεν θα πάρει αυτόματα το σήμα Guest Favorite. Κάτι που έχει μεγαλύτερη αξία.

Το σήμα Guest Favorite εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στην καταχώρηση.

Η καθημερινή του ενημέρωση εκτιμάται ότι θα ενθαρρύνει τους οικοδεσπότες να διατηρούν σταθερά υψηλά πρότυπα, γνωρίζοντας ότι οι προσπάθειές τους μπορούν να αναγνωριστούν γρήγορα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ορατότητα και πιθανώς περισσότερες κρατήσεις για τις καταχωρίσεις που κερδίζουν το σήμα.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend