• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ Οκτωβρίου και για τους ΚΑΔ της βραχυχρόνιας

αναστολή ΦΠΑ Οκτωβρίου

Σε αναστολή καταβολής του ΦΠΑ Οκτωβρίου για μια σειρά από επιχειρήσεις προχωρά η κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών και επιχειρήσεις με ΚΑΔ που αφορούν στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Με την Α.1236/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 ΠΝΠ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά έχουν:

α) ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα. Ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 και

β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ. Π. οικ. 64450/11-10-2020 (Β΄ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δείτε όλη την απόφαση για την αναστολή καταβολή του ΦΠΑ Οκτωβρίου στο TaxHeaven, στρατηγικό συνεργάτη του BnB News.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend