• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της Βραχυχρόνιας Τουριστικής Μίσθωσης
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Υποχρεώσεις ιδιωτών εκμισθωτών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφορμών τύπου AirBnB

Εγκαινιάζουμε τη συνεργασία με τον καταξιωμένο φορολογικό – λογιστικό κόμβο ενημέρωσης Tax Heaven, δημοσιεύοντας το πρώτο άρθρο που αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εδώ μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένες τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιωτών εκμισθωτών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφορμών. Θα ακολουθήσει σειρά άρθρων που θα καλύψουν όλα τα φορολογικά θέματα που αφορούν τη βραχυχρόνια μίσθωση. 

 

Όσοι ιδιώτες πραγματοποιούν μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking, HomeAway, κ.λπ.) για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους και δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων («Βραχυχρόνιες μισθώσεις οικονομίας διαμοιρασμού»), έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος Taxisnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που βρίσκεται στον ιστότοπο https://www.aade.gr/polites/akinita/brahyhronia-misthosi-akiniton, ώστε να ορίσουν τον «Διαχειριστή ακινήτου», να καταχωρίσουν το ακίνητο και να αποκτήσουν «Αριθμό Μητρώου Ακινήτου» (Α.Μ.Α.). Η διαδικασία πραγματοποιείται για κάθε ακίνητο ή για κάθε χώρο που αναρτάται διακριτά στις πλατφόρμες (σε περίπτωση τμηματικής μίσθωσης) και εκμισθώνεται βραχυχρόνια

β) να αναρτούν στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε μέσο προβολής, τον «Αριθμό Μητρώου Ακινήτου» (Α.Μ.Α.)

γ) να υποβάλλουν «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται εφόσον τον προηγούμενο μήνα δεν υπήρχε κάποια αναχώρηση μισθωτή ή ακύρωση μίσθωσης

δ) να οριστικοποιούν τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος. Μέχρι την οριστικοποίηση ο «Διαχειριστής Ακινήτου» μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος, κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α. και χωρίς να επιβάλλεται πρόστιμο.

Σήμα λειτουργίας

Σε περίπτωση που έχει αποκτηθεί «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας» (Ε.Σ.Λ.) «Τουριστικής Επιπλωμένης Έπαυλης» και αυτή μισθώνεται βραχυχρόνια μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος Taxisnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που βρίσκεται στον ιστότοπο https://www.aade.gr/polites/akinita/brahyhronia-misthosi-akiniton, ώστε να ορίσουν τον «Διαχειριστή ακινήτου» και να καταχωρίσουν την έπαυλη στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Με την καταχώρηση δεν αποδίδεται «Αριθμού Μητρώου Ακινήτου» (Α.Μ.Α.)

β) να αναρτούν στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε μέσο προβολής, τον αριθμό Ε.Σ.Λ. με το πρόθεμα Ε.Σ.Λ. στην αρχή

γ) να υποβάλουν «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για καθεμία βραχυχρόνια μίσθωση, μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται εφόσον τον προηγούμενο μήνα δεν υπήρχε κάποια αναχώρηση μισθωτή ή ακύρωση μίσθωσης

δ) να οριστικοποιούν τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος. Μέχρι την οριστικοποίηση ο «Διαχειριστής Ακινήτου» μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος, κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α. και χωρίς να επιβάλλεται πρόστιμο.

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Οι δικαιούχοι εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση, δηλώνουν τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, συγκεντρωτικά στο έτος που τα απόκτησαν και ανά ακίνητο.

Τα παραπάνω εισοδήματα δηλώνονται στο έντυπο Ε2 («Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας»), επιλέγοντας στη στήλη 17 («Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου») του κάθε ακινήτου κωδικό:

α) 60 «Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013» συγκεντρωτικά ανά ακίνητο, όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο έτος από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ή

β) 61 «Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013», συγκεντρωτικά ανά ακίνητο, όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο έτος από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση (όταν έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα από τον αρχικό εκμισθωτή για το σκοπό αυτό).

Από το έντυπο Ε2, τα εισοδήματα μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από όπου προκύπτει και ο αναλογών φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία.

Λοιπές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε

Όσοι πραγματοποιούν βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και για κάθε ένα ακίνητο, ορίζουν και έναν «Διαχειριστή». Μπορούν να ορίζονται περισσότεροι του ενός «Διαχειριστές», με την προϋπόθεση ότι ο καθένας τους δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο «Διαχειριστής Ακινήτου» σταματήσει τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, πρέπει να εισέλθει στο σύστημα Taxisnet και να την διακόψει άμεσα. Η διακοπή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης και της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, απαλλάσσονται από Φ.Π.Α., τέλη χαρτοσήμου και φόρο διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.

Στην περίπτωση που οι «Διαχειριστές ακινήτων» μισθώνουν ακίνητα από τους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να τα διαθέσουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ιδιότητα του υπεκμισθωτή (αφού τους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα για το σκοπό αυτό), η αρχική συμφωνία μίσθωσης που συνάπτεται με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.

 

Previous ArticleNext Article