• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών στις φορολογικές αρχές για την Airbnb

Airbnb φορολογικές αρχές

Η Airbnb είναι υποχρεωμένη να παρέχει πληροφορίες στις φορολογικές αρχές, όπως και να παρακρατεί φόρο για λογαριασμό τους. Αυτό υποστήριξε ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Maciej Szpunar.

Η πρότασή του αφορά ιταλικό νόμο του 2017 που απαιτεί από την Airbnb και τις άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων την παροχή πληροφοριών για τα συμβόλαια ενοικίασης, παρακράτηση του σχετικού φόρου 21% επί του ενοικίου και καταβολή του στις φορολογικές αρχές.

Με την ιταλική νομοθεσία του 2017, τα έσοδα από τέτοιου είδους συμβόλαια μίσθωσης υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 21%. Τα στοιχεία που σχετίζονται με τα εν λόγω συμβόλαια πρέπει να αποστέλλονται στις φορολογικές αρχές. Η Airbnb Ireland UC και η Airbnb Payments UK Ltd προσέφυγαν κατά του νόμου στο ιταλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και αυτό με τη σειρά του ζήτησε οδηγίες από το Δικαστήριο της Ε.Ε.

Ο γενικός εισαγγελέας του ευρωπαϊκού δικαστηρίου -η γνώμη του οποίου δεν είναι δεσμευτική αλλά στις 4 από τις 5 υποθέσεις που εκδικάζονται υιοθετείται από το δικαστήριο- υποστήριξε τον ιταλικό νόμο.

Αντίθετα, συμφώνησε με την Airbnb, ότι η υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, όπως προβλέπει ο ιταλικός νόμος για πρόσωπα και οντότητες που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ιταλία, «συνιστά δυσανάλογο περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών».

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend