• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση, που αρχίζουν από 1.1.2024 και εφεξής, παρέχει η ΑΑΔΕ. Με Εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, αποσαφηνίζονται τόσο γενικά θέματα όσο και ειδικότερες περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ειδικότερα:

Φυσικά Πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτούν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, θεωρείται εισόδημα από:

  • ακίνητη περιουσία και απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, εφόσον η βραχυχρόνια μίσθωση αφορά μέχρι δύο (2) ακίνητα
  • επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, εφόσον η βραχυχρόνια μίσθωση αφορά από τρία (3) ακίνητα και άνω.

Προκειμένου το εισόδημα των φυσικών προσώπων να υπαχθεί στην αντίστοιχη κατηγορία, λαμβάνονται υπ’ όψη:

  • το πλήθος των Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) που έχουν καταχωρηθεί, το οποίο δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το πλήθος των ακινήτων. Σε περιπτώσεις διακριτής εκμετάλλευσης δωματίων στο ίδιο ακίνητο, αντιστοιχούν περισσότεροι ΑΜΑ. Για παράδειγμα, εάν στο ίδιο διαμέρισμα διατίθενται ξεχωριστά τρία (3) δωμάτια, με διαφορετικούς ΑΜΑ, τα αντίστοιχα εισοδήματα θα αντιμετωπισθούν ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 13%.
  • η πρόθεση εκμετάλλευσης των ακινήτων αυτών, η οποία αποδεικνύεται από την καταχώρησή τους στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, χωρίς να εξετάζεται και η απόκτηση ή μη εσόδων από την εκμετάλλευσή τους.

Νομικά Πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτούν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων από τα οποία προέρχεται και υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως δικαιούχοι εισοδήματος στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται πάνω από δύο ακίνητα και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων, υποχρεούνται να:

  • προβούν σε δήλωση έναρξης ή μεταβολής ΚΑΔ, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της Εγκυκλίου. Τη δήλωση έχουν δυνατότητα να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας και όσα φυσικά πρόσωπα όφειλαν να την έχουν υποβάλει σε προγενέστερη ημερομηνία, κάνοντας αναγωγή στην πραγματική ημερομηνία έναρξης/μεταβολής,
  • καταβάλλουν τέλος παρεπιδημούντων,
  • περιλαμβάνουν τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (ΤΑΚΚ) κατά την έκδοση των ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης.

Ωστόσο, τονίζεται ότι και τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται μέχρι δύο (2) ακίνητα υποχρεούνται να περιλαμβάνουν ΤΑΚΚ κατά την έκδοση των ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν μισθώσεις που θεωρούνται βραχυχρόνιες, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν.4446/2016, δηλαδή των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τις 59 ημέρες. Για μεγαλύτερη διάρκεια πρέπει να γίνει αστική μίσθωση του ακινήτου.

Επιπλέον διευκρινίσεις

Δηλώνονται στο μητρώο και οι απευθείας κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε γίνονται μέσω κάποιας πλαταφόρμας είτε είναι απευθείας κράτηση (εταιρικό website, email, τηλέφωνο, κ.λπ.) θα πρέπει να δηλώνονται στο Μητρώο. Στην εγκύκλιο αναφέρει:

“Την ως άνω υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής έχουν όλα τα πρόσωπα που ενεργούν ως διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης των σχετικών μισθωμάτων (απαλλαγή ή μη από τον ΦΠΑ, εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή επιχειρηματική δραστηριότητα), σύμφωνα με τα κατωτέρω, και ανεξάρτητα αν οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή όχι. Συνεπώς, και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται εκτός ψηφιακών πλατφορμών, οι διαχειριστές των εν λόγω ακινήτων θα πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία των ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, να τους χορηγείται Αριθμός Μητρώου Ακινήτου βραχυχρόνιας διαμονής και να υποβάλλουν Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής”.

Τα ακίνητα μακροχρόνιας μίσθωσης δεν συνυπολογίζονται

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των ακινήτων που ένα φυσικό πρόσωπο εκμεταλλεύεται για βραχυχρόνια μίσθωση, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν άλλα ακίνητα που το ίδιο πρόσωπο εκμεταλλεύεται αποκλειστικά εκτός πλαισίου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου το οποίο έχει στην κυριότητά του τέσσερα (4) ακίνητα, εκ των οποίων για τα δύο έχει συνάψει αστικές μισθώσεις ετήσιας διάρκειας και τα άλλα δύο τα έχει καταχωρήσει στο Μητρώο  Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για να τα εκμεταλλευτεί για βραχυχρόνια μίσθωση, μόνο τα δυο (2) τελευταία εξ’ αυτών θεωρείται ότι διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο ίδιος ιδιοκτήτης ακινήτου αποφασίσει να διαθέσει εντός του έτους επιπλέον ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, από την καταχώρηση του τρίτου ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, θα θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται τρία (3) ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση.

Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση

Το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση (ΤΑΚΚ) καταβάλλεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα έως δύο ακίνητα όσο και από τα νομικά πρόσωπα. Το ΤΑΚΚ επιβάλλεται ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα και συνεπώς στις περιπτώσεις των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, το τέλος εξαρτάται από τον τρόπο διάθεσης αυτού. Για παράδειγμα, μονοκατοικία άνω των 80 τ.μ. όταν διατίθεται εξ ολοκλήρου για βραχυχρόνια μίσθωση το επιβαλλόμενο τέλος είναι 4 € ή 10 € ανά ημερήσια χρήση (αναλόγως της περιόδου χρήσεως), σε περίπτωση όμως που, λόγω τμηματικής μίσθωσης, διατεθούν λιγότερα από 80 τ.μ., τότε η συγκεκριμένη μίσθωση υπάγεται σε τέλος 0,50 € ή 1,5 € ανά ημερήσια χρήση.

Τέλος, τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (υποπ. ββ’, της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014) εφόσον διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, υπάγονται σε ΤΑΚΚ 0,50 € ή 1,50 € ανά ημερήσια χρήση, αναλόγως της περιόδου χρήσης αντίστοιχα.

Τέλος Παρεπιδημούντων

Οι επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα με 3 ακίνητα και πάνω και νομικά πρόσωπα) με αντικείμενο δραστηριότητας «Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» και «Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων εκτός των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού» υποχρεούνται στην επιβολή τέλους παρεπιδημούντων. Περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

Το τέλος παρεπιδημούντων περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε όλη τη διευκρινιστική εγκύκλιο εδώ.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend