• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

AirCover: Κάλυψη ζημιών και αστικής ευθύνης από την Airbnb

Το πρόγραμμα προστασίας AirCover περιλαμβάνεται στις αλλαγές που ενσωματώνει στο Winter Release η Airbnb. Όπως αναφέρει η πλατφόρμα, το πρόγραμμα παρέχει προστασία για κάθε οικοδεσπότη, με 1 εκατομμύριο δολάρια σε κάλυψης ζημιών και 1 εκατομμύριο σε κάλυψη ευθύνης. Το AirCover περιλαμβάνει επίσης προστασία απώλειας εισοδήματος, προστασία από ζημιά κατοικίδιων ζώων, προστασία βαθύ καθαρισμού και πολλά άλλα.

Η Airbnb πρωτοστάτησε στην προστασία του Οικοδεσπότη πριν από μια δεκαετία με την πρώτη στον κλάδο «Εγγύηση Οικοδεσπότη». Αν και πολλοί οικοδεσπότες στηρίζονται σε αυτό το πρόγραμμα προστασίας, εν τούτοις πολλές φορές έχουν επισημάνει ότι η πλατφόρμα συχνά μεροληπτεί υπέρ των επισκεπτών.

Τώρα η Airbnb επαναλαμβάνει το πρόγραμμα, επεκτείνοντας τις προστασίες και δημιουργώντας ταχύτερες πληρωμές.

Το AirCover περιλαμβάνεται πάντα και δωρεάν για όλους τους νέους και τους υπάρχοντες Hosts της Airbnb.

AirCoverΜε το AirCover, οι οικοδεσπότες της Airbnb λαμβάνουν:

  • Προστασία ζημιών $1 εκατομμυρίου
  • Ασφάλιση αστικής ευθύνης $1 εκατομμυρίου
  • Προστασία απώλειας εισοδήματος
  • Προστασία από ζημιές κατοικίδιων ζώων
  • Προστασία βαθύ καθαρισμού
  • Παράθυρο κατάθεσης 14 ημερών
  • Γρήγορες αποζημιώσεις
  • Πιο γρήγορο κομμάτι για Superhost
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend